Algemene voorwaarden

Coaching

Als jouw  coach bied ik een luisterend oor en probeer ik samen met jou antwoorden te vinden op de vragen die er bij je leven. Dat doe ik door middel van gesprekken (offline/online). Daarbij maak ik gebruik van wisselende technieken. 

Ik bied zowel losse coaching sessies als coaching pakketten aan. Op mijn website vind je mijn aanbod, inclusief de meest actuele tarieven. www.momcircle.nl/coaching

Ik werk met een uitgebreid intakeformulier voorafgaande aan het intakegesprek. Ik verzoek je dit formulier tijdig, maar in ieder geval 5 werkdagen voor onze afspraak ingevuld aan mij terug te sturen. Op die manier heb ik voldoende tijd om mij goed voor te bereiden op ons gesprek.

Het intakegesprek is een vast onderdeel van de coaching, Pas na dit gesprek kies je voor een vervolgtraject in de vorm van losse sessies of een pakket. Voor het intakegesprek betaal je de prijs van 1 losse sessie. 

 

Humanistisch Geestelijk Verzorger

Ik ben opgeleid als Humanistisch Geestelijk Verzorger. Dit is een driejarige Masteropleiding aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ik ben gespecialiseerd in zingevings- en levensvragen en ik bied  je emotionele ondersteuning in de vorm van coaching. Ik geef geen therapie gericht op traumaververwerking of postnatale depressie. Ook ben ik niet bevoegd in diagnostiek. Wanneer ik mogelijke psychische problematiek bij je opmerk kan ik je desgewenst contactgegevens verlenen van een geschikte zorgverlener. Hoewel coaching een belangrijke rol kan spelen bij gezondheidsproblemen is het nooit een vervanging van medische zorg. Heb je fysieke of psychische problemen, wend je dan altijd eerst tot een arts.

Ik ben nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor je psychische of medische gezondheid.

 

Lichaamswerk

In mijn coaching maak ik af en toe gebruik van lichaamswerk in de vorm van massage en aanraking. Ik geef geen volledige lichaamsmassage tijdens de coaching. Het gesprek is altijd leidraad in mijn coaching. Lichaamswerk zie ik als een manier om gemakkelijker ‘op verhaal te komen’. Je kan er natuurlijk voor kiezen hier geen gebruik van te willen maken wanneer dit niet bij je past – dit heeft geen invloed op het tarief van de coaching sessies. Het lichaamswerk dat ik verricht is te allen tijde niet-seksueel van aard. Ook is het lichaamswerk geen vervanging van hulp verleend door een medische professional. Ik ben niet verantwoordelijk voor je fysieke of medische gezondheid. Desgewenst kan ik je in contact brengen met een medische professional of lichaamswerker (denk aan osteopaat, chiropractor, fysiotherapeut…).

 

Opvoedvragen

Ik heb een bachelor in de pedagogiek en denk graag met je mee wanneer je tegen uitdagingen in de opvoeding van je kind(eren) aanloopt. Mijn opvoedvisie is verwant aan het compassievol ouderschap. Je opvoedvra(a)g(en) kunnen onderdeel van onze gesprekken uitmaken. Kind observaties maken geen onderdeel uit van mijn aanbod. Ik ben geen orthopedagoog en heb geen bevoegdheid in de diagnostiek van kinderen. Desgewenst kan ik je in contact brengen met geschikte hulpverleners. De psychische en fysieke gezondheid van je kind(eren) vallen buiten mijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

 

Partner

Wanneer je een partner hebt, is die van harte welkom om aan te schuiven tijdens onze gesprekken, met als doeleinde de bevordering van jouw proces. Relatietherapie maakt geen onderdeel uit van mijn aanbod. Desgewenst breng ik jullie in contact met een geschikte relatietherapeut.

 

Tussentijds contact

  1.    De meeste inzichten beperken zich niet tot onze gesprekken. Daarom ben ik tussentijds bereikbaar via whatsapp en e-mail voor je vragen, inzichten of andere dingen die je graag met me deelt en betrekking hebben op ons traject. Gewoonlijk reageer ik binnen 24 uur en niet later dan 21.00 uur. Urgente vragen kan je me het beste sturen via whatsapp. Ik stel het op prijs wanneer je me niet later dan 21.00 uur appt. Wanneer ik niet bereikbaar ben (bijvoorbeeld vanwege vakantie) zal ik je dit laten weten wanneer het zich voordoet. Ook kan het zijn dat je me appt wanneer ik bij een geboorte aanwezig ben. In dat geval doe ik er mogelijk langer over te reageren. 

  2.    Wanneer je tussentijds graag even belt reken ik hiervoor een extra bedrag van €45,- voor maximaal 20 minuten. Voor dit bedrag ontvang je een losse factuur. Een telefoongesprek vindt altijd plaats op afspraak en is geen vervanging voor een online afspraak.
  3.    Ik behoud het recht het tussentijds contact te allen tijde stop te zetten wanneer dit een der mate hoge frequentie heeft dat het inbreuk doet op mijn privé en/of professionele leven. Vanzelfsprekend zullen we dit ook tijdens een coaching sessie bespreken.

 

Uitkomst coaching

Hoewel ik altijd mijn uiterste best doe om waardevolle coaching te bieden, kan het zo zijn dat je na afloop van de coaching een andere uitkomst had gewenst. Coaching vraag echter ook veel van jou. Derhalve ben ik niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitkomst van de coaching sessies (of deze nou negatief of positief is). Ik sta altijd open voor feedback op mijn vaardigheden en wil graag leren. Wanneer je niet tevreden bent ga ik graag met je in gesprek om te onderzoeken waar dit vandaan komt. Ik doe geen terugbetaling van één of meerdere coaching sessies bij onvrede over de behaalde resultaten.

 

Afspraken annuleren en verzetten

  1.    Ik vind het fijn als je me zo snel mogelijk op de hoogte brengt wanneer je een afspraak wilt annuleren, maar uiterlijk 24 uur van te voren. Indien dit niet het geval is breng ik voor de gereserveerde tijd een bedrag van €100,- in rekening voor een online afspraak en een bedrag van €150,- voor een fysieke afspraak.
  2.    Het kan zijn dat ik op korte termijn een afspraak moet annuleren en verzetten vanwege een geboorte die ik moet bijwonen. Indien ik oproepbaar sta tijdens een geplande sessie, breng ik je hier van altijd op de hoogte. 

Hartgedragen Moederschap

 Annulering van Hartgedragen Moederschapstraject

Binnen 14 dagen na inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Daarna is ben je annuleringskosten verschuldigd. Voor het gehele Hartgedragen Moederschapstrahect is dat €100,-.  Wanneer je annuleert binnen 6 weken voor aanvang van het Hartgedragen Moederschapstrjaect ben 50% van het deelnamebedrag verschuldigd. Wanneer je annuleert binnen 3 weken voor aanvang ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Annuleren die je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is. 

Annulering door MomCircle

Wanneer MomCircle bij onvoldoende aanmeldingen besluit het Hartgedragen Moederschapstraject te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door de klant of opdrachtgever overgemaakte bedrag binnen twee weken teruggestort. MomCircle behoudt tevens het recht om in geval van overmacht, workshops, trainingen, sessies e.d. te wijzigen, verschuiven of annuleren. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet exclusief tot, verstaan: ziekte van mijzelf, een startende bevalling van een van mijn clieënten, belemmering door derden, ontoegankelijkheid van de locatie, verkeersbelemmering, natuurrampen, virusuitbraak, oorlog of vanuit de overheid opgelegde beperkingen aan haar werk of samenkomsten van groepen. In geval van overmacht doet MomCircle haar uiterste best om een andere datum, locatie of vervangende trainer te regelen. Is MomCircle hier niet toe in staat, dan heeft MomCircle het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. In een dergelijk geval is MomCircle niet aansprakelijk voor enige schade die de klant hieronder leidt.

Planning

MomCircle heeft het recht de data en/of tijden. Wanneer een sessiedag of het traject tussentijds onderbroken moet worden, zal MomCircle haar best doen om de dag of het traject te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door klant of opdrachtgever overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.
 

Intellectueel eigendom

Op al het materiaal dat MomCircle verstrekt zit copyright en intellectueel eigendom. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.
 

Betaling

Bij aanmelding ontvang je een betaallink en achteraf een factuur. Na ontvangst van je betaling is je plek in het Hartgeragen Moederschapstraject gereserveerd. Wanneer je gebruik wil maken van betaling in delen, is je plek gereserveerd na ontvangst betaling van het eerste berag. En laatste bedrag dien je 3 weken voor aanvang te voldoen.  Wanneer je niet  tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor jouw rekening. 

Aansprakelijkheid

Hoewel ik altijd mijn uiterste best doe om een waardevol traject te bieden, kan het zo zijn dat je na afloop van het traject een andere uitkomst had gewenst. Dit traject vraag echter ook veel van jou. Derhalve ben ik niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitkomst van de coaching sessies (of deze nou negatief of positief is). Ik sta altijd open voor feedback op mijn vaardigheden en wil graag leren. Wanneer je niet tevreden bent ga ik graag met je in gesprek om te onderzoeken waar dit vandaan komt. Ik doe geen terugbetaling van één of meerdere coaching sessies bij onvrede over de behaalde resultaten.

Tevens is Momcircle niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MomCirlce is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever of klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. MomCircle is alleen aansprakelijk voor schade te wijten aan opzet of grove schuld van MomCircle of haar medewerkers. MomCirlce is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. MomCircle is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde omzet. Werknemers van MomCircle zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk tegenover de opdrachtgever of klant. Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van MomCircle. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheden zoals opgenomen in de voorgaande artikelleden is nadrukkelijk ook van toepassing jegens de klant. De opdrachtgever vrijwaart MomCircle voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MomCircle toerekenbaar is. Alle kosten en schade aan de zijde van MomCircle en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Doula

Als jouw doula wil ik er graag voor je zijn op de manier die bij je past. Daarom bied 3 verschillende diensten aan:

  1. Voorbereiding op je bevalling (doulapakket 1)
  2. Voorbereiding op je bevalling, en ondersteuning tijdens je bevalling (doulapakket 2)
  3. Begeleiding bij het opstellen van je bevalplan.

In overleg kunnen we besluiten van de pakketten af te wijken. Bijvoorbeeld wanneer je laat in je zwangerschap contact met me opneemt.

Ik vind het  belangrijk om helder, begripvol en respectvol met elkaar te communiceren. Tijdens het doula traject hoor ik graag wat jullie wensen & grenzen zijn ten aanzien van de bevalling, zodat ik hier rekening mee kan houden in mijn begeleiding.

Mijn opleiding tot Doula heb ik gevolgd bij BiA Doula in Amsterdam. Daar volgde ik de foundation course in september 2020 en de advanced course in februari 2021. Ik ben niet gecertificeerd. 

 

Jouw wensen en voorkeuren staan centraal

Ik volg en steun je in jouw keuzen en wensen voor je bevalling. Of dit nu thuis, poliklinisch of in het ziekenhuis is. Met of zonder medicatie en pijnbestrijding. In bad, in bed, op baarkruk of waar dan ook. Of je er nu voor kiest binnen het protocol te blijven of buiten het protocol te willen treden, dat is allemaal aan jou. Wat je ook kiest en hoe vaak je ook van gedachten verandert; ik ben er voor je.

 

Informeren, niet adviseren of beslissen

Wanneer je dat wenst kan ik je objectief informeren over de talloze mogelijkheden rondom een bevalling. Het kan zijn dat ik op zeer specifieke onderwerpen wat research moet doen. Dit doe ik in wetenschappelijke en vakliteratuur en in gesprek met mijn netwerk van geboortewerkers. Ik moedig je aan ook zelf onderzoek te verrichten. Ik zal je nooit advies geven of iets voor je beslissen. Het is jouw bevalling, jouw lichaam en jouw baby en dus maak jij te allen tijde de beslissingen die genomen dienen te worden. Ik ben als doula op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de keuzen die jij maakt of voor de gezondheid van jou en je baby tijdens zwangerschap, bevalling en postpartum.

 

Hands on en/of hands off begeleiding

Wanneer jullie daar behoefte aan hebben is mijn begeleiding hands on: massage, helpen met afwisselende houdingen en oefeningen vanuit Spinning Babies ®, tegendruk bieden, drukpunten, etc… Mijn begeleiding kan naar wens juist ook meer hands off zijn, ik ben dan vooral met liefdevolle aandacht aanwezig, versterk de sfeer in de geboortekamer, luister naar je, spreek je bemoedigend of coachend toe, help je herinneren aan je geboorteplan en je recht op informed consent en voorzie jou en je geboortepartner van eten en drinken. Er kan natuurlijk ook sprake zijn van een combinatie hiervan.

 

Ik verricht GEEN medische handelingen

Medische handelingen mogen alleen - na jouw uitdrukkelijke toestemming - worden verricht door je zorgverlener: de verloskundige, verpleegkundige, gynaecoloog of ander behandelend arts. Ik spreek niet namens jou met je zorgverlener. Je partner kan dit voor je doen in het geval je buiten bewustzijn of onder narcose zou zijn tijdens de bevalling. Ik kan niet voorkomen dat een zorgverlener een bepaalde handeling of interventie doet. Ik kan je wel herinneren aan je geboorteplan en je aanmoedigen om meer informatie, tijd en/of informed consent te vragen. Ik steun je tijdens de bevalling door jou te volgen. Ook wanneer je besluit van je geboorteplan af te wijken.

 

Ik geef GEEN therapie tijdens de postpartum sessies

Ik ben ik ben opgeleid als Humanistisch Geestelijk Verzorger. Dit is een driejarige Masteropleiding aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ik ben gespecialiseerd in zingevings- en levensvragen en wanneer je dit wenst bied ik je emotionele ondersteuning in de vorm van postpartum coaching. Ik geef geen therapie gericht op traumaververwerking of postnatale depressie. Wanneer ik iets dergelijks bij je opmerk kan ik je desgewenst contactgegevens verlenen van een geschikte zorgverlener. Hoewel coaching een belangrijke rol kan spelen bij gezondheidsproblemen is het nooit een vervanging van medische zorg. Heb je fysieke of psychische problemen, wend je dan altijd eerst tot een arts.

 

Vertrouwelijkheid en privacy

Alles wat je me vertelt, mailt en schrijft blijft tussen ons. Ik zal ook nooit zomaar iets over jou, je bevalling of je kindje op social media zetten, tenzij je me daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Ik kan je eventueel mondeling toestemming vragen voor het anoniem delen van mijn ervaring als jouw doula of coach op social media, mijn website (marketing doeleinde) en tijdens intervisie (professionele ontwikkeling). Mijn meest recent privacy verklaring vind ik je op mijn website: www.momcircle.nl/privacy-verklaring

 

 

MomCircle is een initatief van Niki van Houten: moeder, doula, humanistica en pedagoge.

Als doula ondersteun ik jou en je partner tijdens je zwangerschap, de bevalling en de periode daarna. 

Zwangerschap, geboorte en moederschap brengt veel bij je teweeg. Het leven zoals jij het kende staat volledig op z'n kop. Het is raadzaam om tijdens deze transformatieve periode stil te staan

Wat anderen zeggen over MomCircle

Mijn ervaring met Niki is heel positief! Ik heb haar gevraagd mij te begeleiden bij mijn tweede zwangerschap. Mijn eerste zwangerschap en bevalling waren niet zo uitgepakt als ik van te voren had gehoopt en ik voelde...

"Moeder 2 kinderen"

Niki was very intuitive. She gave me space where she felt I needed it and stepped in to see if I needed some more support. Niki has a wonderful energy and very warm presence.

"Moeder"

Niki was very easy to talk to and to connect with.

"Vader "

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven

MomCircle
Wijsenbeekweg 14        4105 DA      Culemborg    E: info@momcircle.nl       M: 06-24 98 41 98

MomCircle
Wijsenbeekweg 14

4105 DA Culemborg 
E: info@momcircle.nl
M: 06-24 98 41 98

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | © 2017 MomCircle | Realisatie Matthja Grafisch Ontwerp!